Contacteer ons
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN AFTERNOON SOFTWARE SOLUTIONS BV (AFTERNOON SWS BV)

1. Algemeen
Behalve in geval van uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, verkoop en service, welke betrekking hebben op de door Afternoon SWS bv geleverde producten en diensten.

2. Aanbiedingen en bevestigingen
Een schriftelijke aanbieding staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke aanvaarding open. Een aanbieding die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard of geen termijn voor aanvaarding vermeldt, geldt vrijblijvend in die zin dat een verkoopovereenkomst slechts dan tot stand komt indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling door Afternoon SWS bv schriftelijk wordt aanvaard, dan wel wordt gevolgd door aflevering en facturatie van de betrokken producten en/of diensten.
De mondelinge overeenkomsten zijn vrijblijvend. Geen enkele aanbieding of verbintenis aangegaan door personeel of vertegenwoordigers van Afternoon SWS bv is geldig zolang en voor zover deze niet schriftelijk door Afternoon SWS bv wordt bevestigd. Alleen de personen waarvan de bevoegdheden werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zijn gemachtigd de vennootschap wettelijk te binden.
Een telefonische opdracht wordt steeds met de meeste zorg genoteerd. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien hierbij vergissingen of misverstanden tot foutieve leveringen hebben geleid.

3. Geldigheid van de verkoopsvoorwaarden
Onze algemene verkoopsvoorwaarden vervangen en annuleren om het even welke voorwaarden van de klant, tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaren of verklaard hebben.

4. Prijzen
De verkoopprijzen van onze producten en diensten zijn inclusief alle door de regering opgelegde belastingen, heffingen en invoerrechten welke thans rechtsgeldig zijn, behalve de belasting op de toegevoegde waarde (BTW). De BTW wordt afzonderlijk in rekening gebracht voor het percentage dat ten tijde van levering van kracht is.
De prijzen zijn echter onderworpen aan een verhoging gelijk in geldwaarde van elke toekomstige belasting of heffing die Afternoon SWS bv zal moeten incasseren of afdragen met betrekking tot de verkoop of levering aan het adres van de koper.

5. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, onder meer aan de hand van recente gegevens van onze leveranciers. Afternoon SWS bv behoudt het recht een opdracht in delen uit te voeren en/of op kortere termijn te leveren dan door de koper werd verzocht. In beide gevallen kunnen wij de betaling verlangen met toepassing van de bepalingen onder 9. Afternoon SWS bv zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of boete voor uitgestelde levering, of voor het niet aankondigen van uitstel, indien dergelijk uitstel te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, werkstaking, uitsluiting en moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, zowel bij de leveranciers als in eigen bedrijf, oponthoud door de douane, zonder dat wij de invloed hiervan behoeven aan te tonen. In een dergelijk geval zal de leveringsdatum geacht worden te zijn uitgesteld met een periode gelijk aan de vertraging, of kan Afternoon SWS bv de overeenkomst, voor zover nog niet nagekomen, annuleren zonder hierdoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Eigendomsoverdracht en risico
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg mochten zijn van het al of niet tijdelijk ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van de apparaten en/of hun onderdelen en/of programmatuur, alsook door het slecht bedienen ervan. De koper aanvaardt dat de goederen en diensten door ons geleverd, van zodanige technische complexiteit zijn, dat gebrek aan inlichtingen of vorming van onzentwege nooit kunnen worden ingeroepen. Afternoon SWS bv behoudt het eigendomsrecht van de aan de koper afgeleverde producten, totdat de vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan. Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, verkopen of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen van derden, maar dient de producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Afternoon SWS bv te bewaren. Onverminderd de overige haar toekomende rechten is Afternoon SWS bv gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van zijn betalingsplicht in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, nog bij de koper aanwezige producten terug te nemen. Bij terugneming van de producten door Afternoon SWS bv zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke verkoopprijs, verminderd met de voor de terugneming gemaakte kosten. 7.

7. Klachten
Alle klachten over de goederen of installatie dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen aangetekend toe te komen. Na deze 8 dagen worden geen klachten meer aanvaard.

8. Garantie
Wij aanvaarden in eerste instantie de garantieverplichtingen voor de door ons geleverde goederen, zoals deze door onze leveranciers zijn vastgesteld. De juistheid der garantie-afspraken is echter ter onze beoordeling. In geval van twijfel of verschil van inzicht, wordt het oordeel van de leverancier of fabrikant gevraagd en als bindend aanvaard. Halfgeleiders zijn verondersteld in goede staat te worden afgeleverd en worden in principe niet teruggenomen. Serieuze klachten worden aan onze leveranciers voorgelegd, wiens beslissing bindend is. Voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco aan ons adres te worden verzonden of afgeleverd, vergezeld van een duidelijk omschreven klacht en indien mogelijk van een opgave met welke verzendnota of factuur de goederen werden geleverd. Indien de garantiewerkzaamheden door ons, maar niet in ons bedrijf (kunnen) worden uitgevoerd, kan aanspraak gemaakt worden op de vergoeding van de door ons gemaakte kosten. De aanspraak geldt eveneens voor de verzendkosten en eventuele rechten welke een gevolg zijn van het feit dat de (buitenlandse) leverancier diende te worden ingeschakeld. Garantie-afspraken omvatten slechts het vervangen, respectievelijk opnieuw in goede staat brengen, van het geleverde artikel, waarbij de tijd welke het artikel goed heeft gefunctioneerd in rekening wordt gebracht. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien het artikel op een andere dan normaal te achten manier is behandeld of gebruikt. Bij reparatie van of enige verandering aan het artikel zonder onze goedkeuring vervalt eveneens de garantie. Afwijzing van de garantieverplichting geschiedt met opgave van de reden hiervan. De garantietermijn houdt in dat alle gebreken van de producten die binnen de garantietermijn ontstaan, uitsluitend als gevolg van een onjuiste constructie, kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, naargelang is gereclameerd en de koper zijn betalingsverplichtingen tegenover Afternoon SWS bv is nagekomen en dit voor zover Afternoon SWS bv de garanties van de leveranciers van de goederen bedongen heeft.

9. Betaling
Onze facturen zijn contant te voldoen, tenzij op de factuur uitdrukkelijk een andere datum werd vermeld.
Bij niet betaling op de vervaldag hebben wij het recht de uitvoering van verdere prestaties zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling te schorsen of onmiddellijk per aangetekend schrijven de overeenkomst te beëindigen wegens gegronde redenen.
Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag. Een begonnen maand zal tellen voor een gehele.
Bovendien zal, bij niet tijdige betaling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% over het netto factuurbedrag met een minimum van 100 eur.
Alle betwistingen over de gevorderde bedragen dienen ons ter kennis gebracht te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na factuurdatum. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

10. Intellectuele en industriële rechten
Alle tekeningen, schema’s, offertes, projecten, materiaallijsten, machine- en applicatiesoftware en ander documentatie die door Afternoon SWS bv aan de klant overhandigd of in licentie gegeven worden, blijven haar eigendom. Zonder het schriftelijk akkoord van Afternoon SWS bv mogen zij noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd worden, noch aan derden getoond, noch overhandigd worden. Zij mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij door Afternoon SWS bv overhandigd werden. Zelfs in dit geval zijn wij niet aansprakelijk voor een gebruik dat aldus zou toegestaan zijn. De overhandiging van gelijk welke documentatie impliceert niet dat een klant een licentie van een octrooi wordt gegeven.

11. Rechtskeuze
Een geldig contract dat Afternoon SWS bv bindt, zal slechts tot stand komen op het ogenblik dat er een formeel geschreven contract, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Afternoon SWS bv, is verzonden naar de klant door Afternoon SWS bv. Dit contract is gemaakt in België en zal worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. In geval van betwisting is de Belgische wet van toepassing. Alle verkopen geschieden uitsluitend volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaren of verklaard hebben. Het plaatsen van een order houdt in dat onze verkoopsvoorwaarden door de koper worden aanvaard, met uitsluiting van eventuele aankoopvoorwaarden van de koper.